Control of pipe cutting robot: A more effective method

This paper presents a pipe cutting Robot system with two di erent cutting methods: the method with the end-e ector moves on cutting path and direction while the stationary pipe and the method with the end-e ector moves on a straight line while the rotating pipe to create the desired cutting path and direction.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    41    2    06-12-2023
33    76    1    06-12-2023
21    68    1    06-12-2023
6    28    1    06-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.