Increasing optical performance of 8500 K, 7000 K remote packaging WLEDs by α SrO3B2O3:Sm2+ conversion phosphor

In this paper, by mixing the αSrO·3B2O3:Sm2+ conversion phosphor into the phosphor layer, an innovative recommendation for increasing optical performance of the white LEDs (WLEDs) with remote-packaging, which has an average correlated color temperature (CCT) of 7000K and 8500K, is proposed and demonstrated. | Increasing optical performance of 8500 K, 7000 K remote packaging WLEDs by α SrO3B2O3:Sm2+ conversion phosphor

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
158    7    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.