Observer output feedback load frequency control for a two area interconnected power system

This paper presents an observer output-feedback load frequency control for power systems with uncertain parameters and time delays in communication networks. First, an observer-based controller is designed dependent on only the observer output. Therefore, the conservatism is reduced and the robustness is enhanced. | Observer output feedback load frequency control for a two area interconnected power system

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.