Fault location in high voltage transmission lines using resistance, reactance and impedance

This paper presents two methods for on-line computation of dynamic fault location in HV transmission lines using three means, resistance, reactance and impedance. These methods can be used for dynamic distance protection of the transmission line. | Fault location in high voltage transmission lines using resistance, reactance and impedance

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    141    1    11-12-2023
272    55    1    11-12-2023
833    1    1    11-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.