Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Giám sát giải quyết khiếu nại của Đoàn Đại biểu Quốc hội – Từ thực tiễn Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương

Luận văn được kết cấu gồm 3 chương được trình bày như sau: Cơ sở lý luận và pháp lý về giám sát giải quyết khiếu nại của Đoàn đại biểu Quốc hội; Thực trạng giám sát giải quyết khiếu nại của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương; Phương hướng, giải pháp hoàn thiện hoạt động giám sát giải quyết khiếu nại của Đoàn đại biểu Quốc hội. | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Giám sát giải quyết khiếu nại của Đoàn Đại biểu Quốc hội – Từ thực tiễn Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THỊ HOA CÚC GIÁM SÁT GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI – TỪ THỰC TIỄN ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH BÌNH DƢƠNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CÔNG TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 1 Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: PGS .TS. HUỲNH VĂN THỚI Phản biện 1: . Phản biện 2: . Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Địa điểm: Phòng họp ., Nhà - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Số: 10- Đường 3/2 - Quận 10 – TP. Hồ Chí Minh Thời gian: vào hồi giờ tháng năm 2015 2 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài: Quy n khi u nại, tố cáo là một trong nh ng quy n c bản của công d n được Hi n pháp ghi nhận và bảo đảm th c hiện. Hi n pháp năm 2013 đã quy định tại Đi u 30): “M Để công d n th c hiện quy n này và công tác giải quy t KNTC được th c hiện theo đúng qui định pháp luật thì hoạt động giám sát của c quan d n cử v giải quy t khi u nại được là xem một trong nh ng phư ng thức để đảm bảo quy n và lợi ích hợp pháp của công d n và tăng cường pháp ch xã hội chủ nghĩa. T đ g p ph n đảm bảo s công b ng, n định và tạo đồng thuận trong xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh nh ng k t quả mà hoạt động giám sát giải quy t khi u nại đem lại như g p ph n bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, tăng cường pháp ch XHCN, g p ph n cùng chính quy n địa phư ng tháo gỡ nh ng kh khăn trong công tác đi u hành và quản lý nhà nước, bảo vệ quy n, lợi ích chính đáng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.