Enhancing luminous efficacy of white led lamp using Ca2MgSi2O7:Eu2+ phosphor

This paper presents the in uence of Ca2MgSi2O7:Eu2+ green luminescent phosphor on the light quality of WLEDs. In this work, the green-emitting Ca2MgSi2O7:Eu2+ phosphor is added into the in-cup phosphor con guration, which leads to the varying of the scattering property of this compounding. | Enhancing luminous efficacy of white led lamp using Ca2MgSi2O7:Eu2+ phosphor

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.