Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng của Ủy ban nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Đề tài "Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng của Ủy ban nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh" tập trung nghiên cứu lý luận và thực trạng quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng của Ủy ban nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay và đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện trong thời gian tới. | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng của Ủy ban nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THỊ KIM HẰNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. PHẠM QUANG HUY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NĂM 2018 LỜI CẢM ƠN Trong quá trình học tập, nghiên cứu và thực hiện đề tài, tôi luôn nhận được sự giúp đỡ quý báu và sự động viên tận tình của các thầy, cô giáo, các cơ quan, gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Tôi vô cùng biết ơn Tiến sỹ Phạm Quang Huy đã hướng dẫn tận tình để tôi hoàn thành luận văn thạc sỹ: “Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng của Ủy ban nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh”. Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy, cô trong Ban Giám đốc, Khoa Sau Đại học, cô giáo chủ nghiệm lớp Cao học, các khoa, phòng ban của Học viện Hành chính Quốc gia đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập tại Học viện. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2018 Tác giả Nguyễn Thị Kim Hằng LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đề tài “Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng của Ủy ban nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh” là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi. Các tài liệu, kết quả nghiên cứu trong luận văn là chính xác và trung thực. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2018 Tác giả Nguyễn Thị Kim Hằng MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 01 1. Tính cấp thiết của luận văn 01 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn . 03 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.