Fast stability analysis for proportional integral controller in interval systems

The paper describes a technique for stability analysis of proportional-integral (PI) controller in linear continuous-time interval control systems. The stability conditions of Kharitonov's theorem together with related criterions, such as Routh-Hurwitz criterion for continuous-time systems, bring out sets of polynomial inequalities. | Fast stability analysis for proportional integral controller in interval systems

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
37    23    1    06-12-2022
158    77    1    06-12-2022
3    25    1    06-12-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.