Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng của Ủy ban nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Đề tài tập trung giải quyết các vấn đề sau: Làm rõ cơ sở lý luận quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng. Phân tích thực trạng quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng của Ủy ban nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Đề xuất những giải pháp và kiến nghị hoàn thiện quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng Ủy ban nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh thiện trong thời gian tới. | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng của Ủy ban nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THỊ KIM HẰNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60340403 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUÓC GIA Người hướng dẫn khoa học: TS. PHẠM QUANG HUY Phản biện 1: TS. Trần Trọng Đức Phản biện 2: TS. Trần Minh Tâm Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Địa điểm: Phòng họp 210, Nhà A – Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Số: 10, đường Ba Tháng Hai - Quận 10 - Chí Minh Thời gian: vào hồi 09 giờ 00, ngày 26 tháng 01 năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại Thư viện Học viện Hành chính Quốc gia hoặc trên trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia. MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Nhà nước là tổ chức đặc biệt, được lập ra để thực hiện chức năng quản lý mọi lĩnh vực trong đời sống, đảm bảo xã hội ổn định và phát triển bền vững. Để thực hiện chức năng to lớn đó, Nhà nước sử dụng nhiều công cụ quản lý khác nhau, trong đó thi đua, khen thưởng được xem là công cụ quan trọng và hiệu quả trong việc khơi dậy tính chủ động, sáng tạo ở mỗi tập thể, cá nhân. Là cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương, bên cạnh việc thực hiện các quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành, các quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân Quận 12 đã có những cách thức, biện pháp riêng để quản lý, từng bước đưa thi đua, khen thưởng đi vào nề nếp, đi vào tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Tuy nhiên, quản lý

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.