Decentralized controller design for large scale switched Takagi Sugeno systems with H∞ performance specifications

This paper investigates the design of decentralized controllers for a class of large scale switched nonlinear systems under arbitrary switching laws. A global large scale switched system can be split into a set of smaller interconnected switched Takagi-Sugeno fuzzy subsystems. In this context, to stabilize the overall closedloop system, a set of switched non-ParallelDistributed-Compensation (non-PDC) outputfeedback controllers is considered. | Decentralized controller design for large scale switched Takagi Sugeno systems with H∞ performance specifications

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
52    114    1    06-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.