Resource allocation in D2D communication in cellular mode

In this paper, we refer to an LTE-A scenario in which the underlay mode is adopted to allow D2D pairs to communicate directly by sharing sub-channels with Cellular Users (CUEs) and cellular mode (CELLM), where two D2D users communicate through the eNB as conventional CUEs and no direct D2D link is established.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    45    1    11-12-2023
317    37    1    11-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.