Flying height optimization for unmanned aerial vehicles in cellular - Flying Adhoc network

In Flying Adhoc NETwork (FANET), the communications between Unmanned Aerial Vehicles (UAV), UAVs to infrastructure, and UAVs to wireless sensors are crucial design factors. With strict energy constrain during ying operation, the allocation of power and resources, the ying strategy, and the medium access mechanism shall be effectively used. | Flying height optimization for unmanned aerial vehicles in cellular - Flying Adhoc network

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    6    1    02-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.