A review on harmonic wavelets and their fractional extension

In this paper a review on harmonic wavelets and their fractional generalization, within the local fractional calculus, will be discussed. The main properties of harmonic wavelets and fractional harmonic wavelets will be given, by taking into account of their characteristic features in the Fourier domain.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
39    21    1    04-10-2022
189    6    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.