Asymptotic behavior of bounded solutions to a first order gradient like system

In this paper, we prove the long time behavior of bounded solutions to a first order gradient-like system with low damping and perturbation terms. Our convergence results are obtained under some hypotheses of Kurdyka-Lojasiewicz inequality and the angle and comparability condition. | Asymptotic behavior of bounded solutions to a first order gradient like system

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.