The Zeta and related functions: Recent developments

The main object of this surveycum-expository article is to present an overview of some recent developments involving the Riemann Zeta function, which have their roots in the works of the great eighteenth-century Swiss mathematician, Leonhard Euler (1707 1783) and the Russian mathematician, Christian Goldbach (1690 1764).

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.