Phát triển du lịch cộng đồng trở thành sinh kế bền vững ở Lai Châu (nghiên cứu trường hợp người Lự ở Bản Hon - Tam Đường - Lai Châu)

Bản Hon không chỉ hấp dẫn du khách vì cảnh quan đẹp mà hơn tất cả chính là các giá trị văn hóa của đồng bào Lự vẫn được giữ gìn, trao truyền như một bảo tàng sống động. Người Lự Bản Hon đã biết “xuất khẩu tại chỗ” các giá trị văn hóa ấy bằng công cụ “du lịch cộng đồng” để cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm nghèo bền vững. | Phát triển du lịch cộng đồng trở thành sinh kế bền vững ở Lai Châu (nghiên cứu trường hợp người Lự ở Bản Hon - Tam Đường - Lai Châu) ISSN: 1859-2171 TNU Journal of Science and Technology 201(08): 157 - 163 e-ISSN: 2615-9562 PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TRỞ THÀNH SINH KẾ BỀN VỮNG Ở LAI CHÂU (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP NGƯỜI LỰ Ở BẢN HON - TAM ĐƯỜNG – LAI CHÂU) Hoàng Thị Phương Nga*, Nguyễn Hồng Vân Trường Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên TÓM TẮT Là một trong 16 dân tộc có số dân dưới người, dân tộc Lự hiện chỉ còn khẩu (Theo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009). Họ cư trú tập trung ở Phong Thổ và Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Người Lự vốn có truyền thống sinh hoạt kinh tế là làm nương, dệt vải, săn bắn hái lượm. Tuy nhiên, người Lự ở Lai Châu nói chung và ở Bản Hon (huyện Tam Đường – Lai Châu) nói riêng hiện nay đã tiếp cận đến một hướng sinh kế mới, đó là du lịch cộng đồng. Bản Hon không chỉ hấp dẫn du khách vì cảnh quan đẹp mà hơn tất cả chính là các giá trị văn hóa của đồng bào Lự vẫn được giữ gìn, trao truyền như một bảo tàng sống động. Người Lự Bản Hon đã biết “xuất khẩu tại chỗ” các giá trị văn hóa ấy bằng công cụ “du lịch cộng đồng” để cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm nghèo bền vững. Từ khóa: Người Lự; Bản Hon; du lịch cộng đồng; sinh kế; giảm nghèo. Ngày nhận bài: 16/4/2019; Ngày hoàn thiện: 17/6/2019; Ngày duyệt đăng: 18/6/2019 DEVELOPMENT COMMUNITY TOURISM TO BECOME SUSTAINABLE LIVING FOR THE LU ETHNIC IN BAN HON (TAM DUONG – LAI CHAU) Hoang Thi Phuong Nga*, Nguyen Hong Van TNU - University of Sciences ABSTRACT As one of the 16 ethnic groups, under 10,000 people, the Lu ethnic is currently only 5,601 people (according to General census and Housing in 2009). They are concentrated in Phong Tho and in Sin Ho district, Lai Chau province, including Ban Hon village (Tam Duong-Lai Chau). In addition to the traditional economic activity as the eater, textile and .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
64    4    1    01-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.