Sự kết tinh phong cách sống cần, kiệm, liêm, chính trong di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh chứa đựng những nội dung tư tưởng lớn của Người. Trong đó, nội dung về phẩm chất đạo đức cần, kiệm, liêm, chính là một nội dung quan trọng. Cần, kiệm, liêm, chính là những giá trị đạo đức truyền thống được Hồ Chí Minh bổ sung, phát triển, nâng lên một tầm cao mới. | Sự kết tinh phong cách sống cần, kiệm, liêm, chính trong di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh ISSN: 1859-2171 TNU Journal of Science and Technology 201(08): 3 - 8 e-ISSN: 2615-9562 SỰ KẾT TINH PHONG CÁCH SỐNG CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH TRONG DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH Đặng Thị Thúy Hoa Trường Đại học Cảnh sát nhân dân TÓM TẮT Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh chứa đựng những nội dung tư tưởng lớn của Người. Trong đó, nội dung về phẩm chất đạo đức cần, kiệm, liêm, chính là một nội dung quan trọng. Cần, kiệm, liêm, chính là những giá trị đạo đức truyền thống được Hồ Chí Minh bổ sung, phát triển, nâng lên một tầm cao mới. Những giá trị đạo đức ấy được đúc kết trong Di chúc thành phong cách sống của Hồ Chí Minh. Cần thiết phải phát huy giá trị của phong cách sống cần, kiệm, liêm, chính trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở những nội dung: nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về những nội dung của phẩm chất cần, kiệm, liêm, chính theo tư tưởng Hồ Chí Minh; việc học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về cần, kiệm, liêm, chính gắn liền với cuộc đời hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh; phát huy vai trò nêu gương về đạo đức cần, kiệm, liêm, chính đối với cán bộ, đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Từ khóa: Cần, kiệm, liêm, chính; di chúc; Hồ Chí Minh; phong cách sống. Ngày nhận bài: 17/4/2019; Ngày hoàn thiện: 10/5/2019; Ngày duyệt đăng: 06/6/2019 THE CRYSTALLIZATION OF THE INDUSTRIOUS, ECONOMICAL, HONEST AND VERACIOUS LIFE STYLE IN THE PRESIDENT HO CHI MINH'S WILL Dang Thi Thuy Hoa The People’s University of Police ABSTRACT The will of President Ho Chi Minh contains the content of his great thoughts. In particular, the content about ethical qualities including industrious, economical, honest and veracious is an important one. Industriousness, saving, honesty and veraciousness are the traditional .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.