Tác động của biến đổi khí hậu đến nông nghiệp và các sáng kiến thích ứng với biến đổi khí hậu tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

Nghiên cứu được triển khai trong năm 2018 nhằm mục đích đánh giá tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, đồng thời phân tích và đề xuất các mô hình sinh kế và sáng kiến thích ứng với BĐKH. | Tác động của biến đổi khí hậu đến nông nghiệp và các sáng kiến thích ứng với biến đổi khí hậu tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai ISSN: 1859-2171 TNU Journal of Science and Technology 201(08): 115 - 120 e-ISSN: 2615-9562 TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN NÔNG NGHIỆP VÀ CÁC SÁNG KIẾN THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI HUYỆN VĂN BÀN, TỈNH LÀO CAI Hà Minh Tuân*, Nguyễn Minh Tuấn, Khuất Thị Thanh Huyền, Nguyễn Hải Long Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên TÓM TẮT Nghiên cứu được triển khai trong năm 2018 nhằm mục đích đánh giá tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, đồng thời phân tích và đề xuất các mô hình sinh kế và sáng kiến thích ứng với BĐKH. Phương pháp luận gồm nghiên cứu tài liệu thứ cấp và phỏng vấn, thảo luận nhóm với đại diện của phòng nông nghiệp huyện và đại diện người dân thuộc 3 xã của huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Kết quả cho thấy, Văn Bàn chịu ảnh hưởng khá nặng nề bởi tác động của BĐKH, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp của người dân địa phương. Ngoài việc phân tích các sáng kiến và hoạt động thích ứng BĐKH tại địa phương, đề tài đã đưa ra đề xuất áp dụng 5 mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện của địa bàn nghiên cứu và các vùng có điều kiện sinh thái tương tự. Đồng thời, các hướng nghiên cứu tương lai được đề cập trong bài. Từ khóa: Biến đổi khí hậu; nông nghiệp; mô hình sinh kế; sáng kiến thích ứng BĐKH; tác động. Ngày nhận bài: 06/5/2019; Ngày hoàn thiện: 20/5/2019; Ngày duyệt đăng: 06/6/2019 IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON AGRICULTURE AND CLIMATE RESILIENT INITIATIVES IN VAN BAN DISTRICT, LAO CAI PROVINCE Ha Minh Tuan*, Nguyen Minh Tuan, Khuat Thi Thanh Huyen, Nguyen Hai Long TNU - University of Agriculture & Forestry ABSTRACT This study was conducted in 2018, aimning to evaluate the impact of climate change on agricultural production of local farmers in Van Ban district of Lao Cai .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
41    265    1    19-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.