Du lịch nghỉ dưỡng ở tỉnh Thái Nguyên

Bài viết phân tích thực trạng về du lịch nghỉ dưỡng của tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn 2015-2017 và đưa ra một số giải pháp nhằm phát huy cao chất lượng, hiệu quả trong quá trình kinh doanh và phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong thời gian tới. | Du lịch nghỉ dưỡng ở tỉnh Thái Nguyên ISSN: 1859-2171 TNU Journal of Science and Technology 201(08): 121 - 128 e-ISSN: 2615-9562 DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG Ở TỈNH THÁI NGUYÊN * Vũ Bạch Diệp, Cao Phương Nga Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh - ĐH Thái Nguyên TÓM TẮT Thái Nguyên là tỉnh miền núi phía Bắc có tài nguyên thiên nhiên, nhân văn phong phú, thuận lợi cho phát triển du lịch đặc biệt là du lịch nghỉ dưỡng. Trong những năm qua, du lịch Thái Nguyên đã từng bước phát triển tuy nhiên chưa tương xứng với tiềm năng vốn có của tỉnh, ngành du lịch còn yếu và chưa có tác dụng hỗ trợ thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển. Bài viết phân tích thực trạng về du lịch nghỉ dưỡng của tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn 2015-2017 và đưa ra một số giải pháp nhằm phát huy cao chất lượng, hiệu quả trong quá trình kinh doanh và phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong thời gian tới. Từ khóa: Du lịch; du lịch nghỉ dưỡng; Thái Nguyên; phát triển; tăng trưởng. Ngày nhận bài: 06/5/2019; Ngày hoàn thiện: 13/5/2019; Ngày duyệt đăng: 06/6/2019 TOURISM RESORT IN THAI NGUYEN PROVINCE Vu Bach Diep, Cao Phuong Nga* TNU - University of Economics and Business Administratrion ABSTRACT Thai Nguyen is a mountainous province in the North which was abundant natural and human resources which is favorable for tourism development especially tourist resort. In the past years, Thai Nguyen tourism has gradually developed, however, it is not correspond with the potential of the province, the tourism is weak and not help to promote other economic development. The article analyzes the current status of tourism in Thai Nguyen from 2015 to 2017. Beside, the author offers some solutions to promote high quality and efficiency in the process of business and tourism development in Thai Nguyen in the future. Keywords: Tourism; tourist resort; Thai Nguyens; develop; growth. Received: 06/5/2019; Revised: 13/5/2019; .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
55    59    1    30-09-2022
14    21    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.