Từ khởi nghĩa Bắc Sơn đến căn cứ địa Bắc Sơn - Võ Nhai

Cách mạng tháng Tám năm 1945 là mốc son vĩ đại trong lịch sử dân tộc ta. Góp phần vào thắng lợi của Cách mạng tháng Tám có vai trò quan trọng của các căn cứ địa cách mạng. Bắc Sơn - Võ Nhai là căn cứ địa đầu tiên được hình thành trong thời kì vận động giải phóng dân tộc 1939-1945 dựa trên cơ sở về yếu tố địa lí, lịch sử, con người. | Từ khởi nghĩa Bắc Sơn đến căn cứ địa Bắc Sơn - Võ Nhai ISSN: 1859-2171 TNU Journal of Science and Technology 201(08): 135 - 141 e-ISSN: 2615-9562 TỪ KHỞI NGHĨA BẮC SƠN ĐẾN CĂN CỨ ĐỊA BẮC SƠN - VÕ NHAI Bùi Thị Thu Thủy Học viện Cảnh sát Nhân dân TÓM TẮT Cách mạng tháng Tám năm 1945 là mốc son vĩ đại trong lịch sử dân tộc ta. Góp phần vào thắng lợi của Cách mạng tháng Tám có vai trò quan trọng của các căn cứ địa cách mạng. Bắc Sơn - Võ Nhai là căn cứ địa đầu tiên được hình thành trong thời kì vận động giải phóng dân tộc 1939-1945 dựa trên cơ sở về yếu tố địa lí, lịch sử, con người. Trong đó, cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn (tháng 9/1940) đã đặt tiền đề cho sự hình thành và phát triển của căn cứ địa Bắc Sơn - Võ Nhai. Bài viết tập trung làm rõ mối liên hệ giữa cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn với sự hình thành căn cứ địa Bắc Sơn - Võ Nhai. Từ khóa: Khởi nghĩa; Bắc Sơn; du kích Bắc Sơn; căn cứ địa; Bắc Sơn - Võ Nhai. Ngày nhận bài: 07/5/2019; Ngày hoàn thiện: 22/5/2019; Ngày duyệt đăng: 06/6/2019 FROM THE BACSON UPRISING TO THE BACSON – VONHAI REVOLUTIONARY BASE Bui Thi Thu Thuy The People’s Police Academy Portal ABSTRACT The Vietnamese August Revolution in 1945 was a great milestone in Vietnamese history. The revolutionary bases played an important role in contributing to the victory of the Revolution. The first Bacson-Vonhai revolutionary base was established during the period of national liberation campaign between 1939 and 1945 based on geographical, historical and human factors. In particular, the Bac Son uprising (in September, 1940) set the premise for the formation and development of Bac Son - Vo Nhai base. This article focuses on clarifying the connection between the Bacson uprising and the establishment of the Bacson-Vonhai revolution base. Keywords: Uprising; Bacson; Bacson guerrilla; revolutionary base; Bacson - Vonhai. Received: 07/5/2019; Revised: 22/5/2019; Approved: .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
42    75    3    19-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.