Thái Nguyên với chiến dịch biên giới Thu - Đông năm 1950

Bài viết chủ yếu sử dụng phương pháp lịch sử, phân tích, tổng hợp. làm nổi bật vai trò của quân và dân Thái Nguyên đối với thắng lợi của chiến dịch Biên Giới năm 1950. Kết quả của bài viết góp phần khẳng định vai trò quan trọng của “thủ đô kháng chiến” đối với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954). | Thái Nguyên với chiến dịch biên giới Thu - Đông năm 1950 ISSN: 1859-2171 TNU Journal of Science and Technology 201(08): 171 - 175 e-ISSN: 2615-9562 THÁI NGUYÊN VỚI CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI THU - ĐÔNG NĂM 1950 Đặng Văn Duy Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên TÓM TẮT Thái Nguyên là địa bàn chiến lược quan trọng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1945- 1954 bởi đây là cửa ngõ của căn cứ địa Việt Bắc, nơi đặt các cơ quan đầu não của cuộc kháng chiến. Năm 1950, thực dân Pháp thực hiện kế hoạch đánh chiếm Thái Nguyên nhằm gây khó khăn cho cuộc kháng chiến của nhân dân ta và cứu nguy cho thất bại trên mặt trận biên giới Cao Bằng - Lạng Sơn. Tuy nhiên, quân và dân Thái Nguyên đã anh dũng phối hợp và trực tiếp chiến đấu để góp phần tạo nên thắng lợi vang dội trong chiến dịch Biên giới Thu - Đông năm 1950. Bài viết chủ yếu sử dụng phương pháp lịch sử, phân tích, tổng hợp. làm nổi bật vai trò của quân và dân Thái Nguyên đối với thắng lợi của chiến dịch Biên Giới năm 1950. Kết quả của bài viết góp phần khẳng định vai trò quan trọng của “thủ đô kháng chiến” đối với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954). Từ khóa: Thái Nguyên; chiến dịch; Biên giới; Thu - Đông; năm 1950. Ngày nhận bài: 10/5/2019; Ngày hoàn thiện: 17/6/2019; Ngày duyệt đăng: 18/6/2019 THAINGUYEN PROVINCE WITH THE BORDER CAMPAIGN FROM AUTUMN TO WINTER IN 1950 Dang Van Duy TNU - University of Sciences ABSTRACT Thainguyen province is an vital strategic position in the resistance war against French colonialism of Vietnamese between 1945 and 1954. Because it is the gateway of the Viebac revolutionary base, where the headquarters of the resistance war were located in. In 1950, the French colonialists conquered Thai Nguyen in order to make difficult for Vietnamese in their resistance war and save the defeat of French on battlefield at Caobang - Langson border. However, army and people in Thainguyen bravely fought with

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.