Truyền dạy làn điệu hát Then Tày trong môi trường giáo dục ở huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên

Bài viết tập trung nghiên cứu thực trạng và giải pháp truyền dạy làn điệu hát Then Tày trong môi trường giáo dục nhằm bảo tồn giá trị ngôn ngữ, văn học và giá trị văn hóa ở huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. | Truyền dạy làn điệu hát Then Tày trong môi trường giáo dục ở huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên ISSN: 1859-2171 TNU Journal of Science and Technology 201(08): 143 - 149 e-ISSN: 2615-9562 TRUYỀN DẠY LÀN ĐIỆU HÁT THEN TÀY TRONG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC Ở HUYỆN ĐỊNH HOÁ, TỈNH THÁI NGUYÊN Nguyễn Thị Thu Thuỷ*, Đỗ Xuân Tùng Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên TÓM TẮT Mục tiêu: Nghiên cứu thực trạng và giải pháp truyền dạy làn điệu hát Then Tày trong môi trường giáo dục nhằm bảo tồn giá trị ngôn ngữ, văn học và giá trị văn hoá ở huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên. Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết để phân tích, tổng hợp tài liệu về đặc điểm ngôn ngữ, văn học và văn hoá của lời Then Tày; phương pháp điều tra khảo sát và thực nghiệm sư phạm sử dụng để nghiên cứu thực trạng và giải pháp truyền dạy làn điệu hát Then trong môi trường giáo dục. Kết quả: Khái quát về làn điệu hát Then Tày, nêu thực trạng và đề xuất một số hình thức truyền dạy hát Then trong môi trường giáo dục ở huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên. Kết luận: Truyền dạy làn điệu hát Then trong môi trường giáo dục là cần thiết và hiệu quả, mang lại giá trị vững bền cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị ngôn ngữ, văn học, nghệ thuật, bản sắc văn hoá các dân tộc Việt Nam. Từ khoá: Truyền dạy; hát then; môi trường giáo dục; ngôn ngữ; văn học; văn hoá; huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên. Ngày nhận bài: 11/5/2019; Ngày hoàn thiện: 24/5/2019; Ngày duyệt đăng: 16/6/2019 THE SPREAD OF THEN TAY SINGING IN EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN DINH HOA DISTRICT, THAI NGUYEN PROVINCE Nguyen Thi Thu Thuy*, Do Xuan Tung TNU - University of Education ABSTRACT Objective: To study the status and solutions of teaching the singing song Then Tày in the educational environment in order to preserve the values of language, literature and cultural in Định Hóa district, Thái Nguyên province. Research methods: Using method of theoretical .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
21    9    1    03-10-2022
35    19    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.