Những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển khu du lịch Hồ Núi Cốc

Khu du lịch Hồ Núi Cốc thuộc tỉnh Thái Nguyên có tiềm năng phát triển du lịch, nhưng hiện nay chưa phát triển xứng với tiềm năng của nó. Kết nghiên cứu điều tra 200 khách du lịch, phân tích hồi quy cho thấy mức độ ảnh hưởng của 8 yếu tố đến sự phát triển Khu du lịch Hồ Núi Cốc bao gồm: Cảnh quan, cơ sở hạ tầng, phương tiện tham quan quan, các dịch vụ, khách sạn, nhà nghỉ, trật tự và an toàn xã hội, hướng dẫn viên du lịch, giá dịch vụ. | Những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển khu du lịch Hồ Núi Cốc ISSN: 1859-2171 TNU Journal of Science and Technology 201(08): 31 - 38 e-ISSN: 2615-9562 NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH HỒ NÚI CỐC Đoàn Quang Thiệu Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp – ĐH Thái Nguyên TÓM TẮT Khu du lịch Hồ Núi Cốc thuộc tỉnh Thái Nguyên có tiềm năng phát triển du lịch, nhưng hiện nay chưa phát triển xứng với tiềm năng của nó. Kết nghiên cứu điều tra 200 khách du lịch, phân tích hồi quy cho thấy mức độ ảnh hưởng của 8 yếu tố đến sự phát triển Khu du lịch Hồ Núi Cốc bao gồm: Cảnh quan; cơ sở hạ tầng; phương tiện thăm quan; các dịch vụ; khách sạn, nhà nghỉ; trật tự và an toàn xã hội; hướng dẫn viên du lịch; giá dịch vụ. Trong đó có 5 yếu tố cần có các giải pháp tháo gỡ là: Kiến trúc cảnh quan, phát triển cơ sở hạ tầng, tăng cường phương tiện thăm quan, phát triển đa dạng các dịch vụ, tăng cường số lượng và chất lượng khách sạn, nhà nghỉ thì Khu du lịch Hồ Núi Cốc sẽ phát triển. Từ khóa: Du lịch; Hồ Núi Cốc; phát triển du lịch; chất lượng dịch vụ; cơ sở hạ tầng. Ngày nhận bài: 22/02/2019; Ngày hoàn thiện: 10/4/2019; Ngày duyệt đăng: 06/6/2019 FACTORS AFFECTING THE DEVELOPMENT OF NUI COC LAKE TOURISM Doan Quang Thieu TNU - University of Technology ABSTRACT Nui Coc Lake tourist site in Thai Nguyen province has potentials for tourism development but has not yet achieved to its prospects. This study has investigated 200 tourists with empirical analysis to find whether eight factors affecting the development of Nui Coc Lake tourism, including landscape, infrastructure, transportation, services, hotels and motels, social safety, tour guide and price of services. The regression results suggest five major solutions to develop Nui Coc Lake tourism, including improve and create more landscapes; enhance infrastructure; increase both quality and quantity of transportation; diversify services and upgrade

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
146    3    1    01-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.