Vai trò của triết học Mác – Lênin trong phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông

Năng lực tư duy biện chứng là sức mạnh không thể thiếu được của mỗi con người trong nhận thức và hoạt động thực tiễn. Vì vậy, việc học tập là nhiệm vụ chính và là nhiệm vụ hàng đầu để rèn luyện nâng cao năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên. Những nguyên lý triết học của chủ nghĩa Mác - Lênin là khoa học trang bị cho sinh viên, góp phần rèn luyện, nâng cao nghệ thuật nắm bắt và vận dụng linh hoạt các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn. | Vai trò của triết học Mác – Lênin trong phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông ISSN: 1859-2171 TNU Journal of Science and Technology 201(08): 51 - 57 e-ISSN: 2615-9562 VAI TRÒ CỦA TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN TRONG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY BIỆN CHỨNG CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Phùng Thanh Hoa Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên TÓM TẮT Năng lực tư duy biện chứng là sức mạnh không thể thiếu được của mỗi con người trong nhận thức và hoạt động thực tiễn. Vì vậy, việc học tập là nhiệm vụ chính và là nhiệm vụ hàng đầu để rèn luyện nâng cao năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên. Những nguyên lý triết học của chủ nghĩa Mác - Lênin là khoa học trang bị cho sinh viên, góp phần rèn luyện, nâng cao nghệ thuật nắm bắt và vận dụng linh hoạt các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn. Chính vì lẽ đó, triết học Mác – Lênin có vai trò vô cùng quan trọng trong việc phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên nói chung và sinh viên trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông nói riêng. Từ khóa: Triết học Mác – Lênin; năng lực tư duy; biện chứng; sinh viên; đại học. Ngày nhận bài: 11/3/2019; Ngày hoàn thiện: 03/4/2019; Ngày duyệt đăng: 06/6/2019 THE ROLE OF THE MARX - LENIN PHILOSOPHY IN DEVELOPING DIALECTICAL THINKING CAPACITY FOR STUDENTS IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY UNIVERSITY Phung Thanh Hoa TNU - University of Information Technology and Communication ABSTRACT The dialectical thinking capacity is the indispensable strength of each person in awareness and practical operation. Therefore, studying is the main and top task for students to practice and improve dialectical thinking ability. The philosophical principles of Marxism-Leninism are the science of equipping for students, contributing to training and improving the art of grasping and flexibly applying

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
56    88    3    08-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.