Đánh giá thực trạng phong trào thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu này sử dụng phương pháp tham khảo tài liệu, phỏng vấn tọa đàm và thống kê toán học để đánh giá thực trạng phong trào Thể dục Thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trên các mặt: Thực trạng phong trào Thể dục Thể thao cho mọi người, Thực trạng phong trào Thể dục Thể thao trường học và thực trạng phong trào các môn Thể thao dân tộc. | Đánh giá thực trạng phong trào thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ISSN: 1859-2171 TNU Journal of Science and Technology 201(08): 151 - 155 e-ISSN: 2615-9562 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHONG TRÀO THỂ DỤC THỂ THAO QUẦN CHÚNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN Đào Thị Hoa Quỳnh, Nguyễn Văn Dũng* Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên TÓM TẮT Nghiên cứu này sử dụng phương pháp tham khảo tài liệu, phỏng vấn tọa đàm và thống kê toán học để đánh giá thực trạng phong trào Thể dục Thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trên các mặt: Thực trạng phong trào Thể dục Thể thao cho mọi người; Thực trạng phong trào Thể dục Thể thao trường học và thực trạng phong trào các môn Thể thao dân tộc. Kết quả điều tra thực trạng cho thấy: Thể dục Thể thao quần chúng phát triển mạnh nhưng chưa đồng đều, tập trung chủ yếu ở thành phố và thị xã; Thể dục Thể thao trường học tuy đã tiến bộ nhiều trong những năm gần đây nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu làm nền tảng cho Thể thao thành tích cao. Như vậy, kết quả nghiên cứu này là một trong những căn cứ quan trọng để đưa ra những biện pháp, giải pháp phát triển phong trào Thể dục Thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong thời gian tới. Từ khóa: Phong trào;phong trào Thể dục Thể thao; Thể dục Thể thao; Thể dục Thể thao quần chúng; thực trạng. Ngày nhận bài: 20/02/2019; Ngày hoàn thiện: 16/6/2019; Ngày duyệt đăng: 17/6/2019 EVALUATING THE ACTUAL OF SPORTS MOVEMENT IN THAI NGUYEN PROVINCE Dao Thi Hoa Quynh, Nguyen Van Dung* TNU - University of Education ABSTRACT This study used some of reference methods, including interviews and statistical maths, to assess the current status of mass sports movement in Thai Nguyen province on the following aspects: Situation of Fitness Movement Sports for everyone; Actual situation of school sports movement and the status of national sports movement. The results of the survey showed that mass sports .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
158    9    1    02-10-2022
6    6    1    02-10-2022
232    16    1    02-10-2022
6    68    1    02-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.