Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Tăng cường quản lý nhà nước đối với cán bộ – công chức ở tỉnh U- Đôm Xay Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Luận văn sẽ tổng kết tình hình thực tiễn quản lý nhà nước đối với cán bộ, công chức ở UĐôm Xay chỉ ra những mặt tích cực để tiếp tục phát huy, cải tiến phù hợp tình hình mới, đồng thời nhận diện những mặt tồn tại, hạn chế của quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này. | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Tăng cường quản lý nhà nước đối với cán bộ – công chức ở tỉnh U- Đôm Xay Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA BOUNXAY XAYSAVATH TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁN BỘ,CÔNG CHỨC Ở TỈNH U-ĐÔM XAYNƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀOGIAI ĐOẠN HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI, NĂM 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA BOUNXAY XAYSAVATH TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Ở TỈNH U-ĐÔM XAYNƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀOGIAI ĐOẠN HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG MÃ SỐ: 60 34 04 03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN: PGS. TS NGUYỄN HỮU TRI HÀ NỘI, NĂM 2016 ĐỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan , nội dung luận văn “ Tăng cường quản lý nhà nước đối với cán bộ – công chức ở tỉnh U-Đôm Xay Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào”là công trình nghiên cứu độc lập của riêng tác giả. Mọi số liệu và nội dung của luận văn không sao chép dưới bất cứ hình thức nào. Tác giả xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của luận văn này. Tác giả luận văn Boun xay XAY SAVATH LỜI CẢM ƠN Trước hết tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn đối với Ban lãnh đạo , Nhà quản lý của Học viện Hành c hính Quốc gia đã tạo mọi điều kiện ch o tác giả được học tập nghiên cứu trong thời gian qua tại Việt Nam. Tác giả x in bày tỏ lòng bi ết ơn đến các thầy ,cô giáo đã rất nhiệt tình giảng dạy và cu ng cấp những kiến thức cơ bản về quả n lý Nhà nước cho tác giả tại Học viện Hành chính Quốc gia. Xin trân trọng cảm ơn PGS TS Nguyễn Hữu Tri đã có những chỉ dẫn , giúp đỡ quý báu,nhiệt tình và hết sức trách nhiệm trong

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    6    1    02-10-2022
48    80    1    02-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.