Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Tăng cường quản lý nhà nước đối với cán bộ – công chức ở tỉnh U- Đôm Xay Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Luận văn được nghiên cứu với mục tiêu nhằm đánh giá thực trạng việc quản lý nhà nước đối với cán bộ công chức ở tỉnh U Đôm Xay , đề tài đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với cán bộ, công chức ở tỉnh U Đôm Xay, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong thời gian tới. | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Tăng cường quản lý nhà nước đối với cán bộ – công chức ở tỉnh U- Đôm Xay Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ ./ ./. HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA BOUNXAY XAYSAVATH TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁN BỘ,CÔNG CHỨC Ở TỈNH U-ĐÔM XAY NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI – 2016 Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: Nguyễn Hữu Tri Phản biện 1: Đặng Khắc Ánh Phản biện 2: TS Nguyễn Thế Thuấn Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia. Địa điểm: Phòng 402 C, Nhà A. - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Số: 77 - Đường Nguyễn Chí Thanh - Quận Đông Đa- TP Hà Nội Thời gian: vào hồi 15 giờ 00, Ngày 16 tháng 11 năm 2016. Có thể tìm hiểu luận văn tại Thư viện Học viện Hành chính Quốc gia hoặc trên trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia. MỤC LỤC PHẦN MỞ 1. Lý do chọn đề 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên . Mục đích nghiên cứu7 . Nhiệm vụ nghiên cứu7 4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu7 . Đối tượng nghiên cứu 7 . Phạm vi nghiên cứu .8 5. Phương pháp .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
52    132    2    16-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.