Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Cải cách thủ tục hành chính tại Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng

Luận văn nghiên cứu cơ sở lý luận và thực trạng cải cách thủ tục hành chính tại Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm cải tiến quy trình cải cách thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực cụ thể và các giải pháp tiếp tục cải cách hành chính tại Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng. | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Cải cách thủ tục hành chính tại Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HÀ THỊ NGA CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI SỞ XÂY DỰNG TỈNH CAO BẰNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI - NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HÀ THỊ NGA CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI SỞ XÂY DỰNG TỈNH CAO BẰNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN THỊ HÀ HÀ NỘI - NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực và chưa từng được sử dụng để bảo vệ bất kỳ một học vị nào. Các thông tin trích dẫn trong luận văn đã ghi rõ nguồn gốc./. Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2017 Tác giả luận văn Hà Thị Nga MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt MỞ ĐẦU 1 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 8 VÀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH . Những vấn đề chung về thủ tục hành chính 8 . Khái niệm về thủ tục hành chính 8 . Đặc điểm của thủ tục hành chính 10 . Vai trò của thủ tục hành chính 11 . Phân loại thủ tục hành chính 12 . Nguyên tắc xây dựng và thực hiện thủ tục hành chính 14 . Cải cách thủ tục hành chính 16 . Một số quan niệm về cải cách thủ tục hành chính 16 . Sự cần thiết cải cách thủ tục hành chính 17 . Nội dung cải cách thủ tục hành chính 19 . Ý nghĩa của cải cách thủ tục hành chính 23 . Cải cách TTHC tại một số địa phƣơng, bài học kinh nghiệm 26 cho tỉnh Cao Bằng nói chung và Sở Xây dựng nói riêng . Cải cách thủ tục hành chính tại Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh 26 . Cải cách thủ tục hành chính tại Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai 33 . Bài học kinh nghiệm cho cải cách thủ tục hành chính tại Sở 35 Xây dựng tỉnh .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.