Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

Luận văn hệ tống hóa làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về tôn giáo và quản lý nhà nước với tôn giáo trên địa bàn, từ đó đánh giá phân tích chỉ ra những ưu điểm, hạn chế và những nguyên nhân của hạn chế đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo. | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA PHÙNG THỊ CHUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HOÀI ĐỨC, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI - 2016 Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: . VŨ TRỌNG HÁCH Phản biện 1 : TS. Nguyễn Thị Hường Phản biện 2 : PGS. TS. Nguyễn Thanh Xuân Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia. Địa điểm: Phòng họp ., Nhà - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia. Số: 77 - Đường Nguyễn Chí Thanh - Quận Đống Đa - Nội. Thời gian: vào hồi giờ tháng năm 2016. Có thể tìm hiểu luận văn tại Thư viện Học viện Hành chính Quốc gia hoặc trên trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia. MỞ ĐẦU 1. Tự do tín ngưỡng, tôn giáo từ lâu được coi là một bộ phận của quyền con người nên tự nó có giá trị “phổ quát, không thể chia cắt và phụ thuộc, có liên quan với nhau”. Điều 24 Hiến pháp 2013 quy định: “Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào, mọi tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật; Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật”. Chiếu theo tinh thần của Hiến pháp, trong bối cảnh nền kinh tế thị trường, Nhà nước cùng với bộ máy công vụ của mình có trách nhiệm hỗ trợ và giúp đỡ các cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo phát triển nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Tuy nhiên, điều này sẽ không thực hiện được nếu thiếu đi chất nhân quyền, thiếu đi tính .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    6    1    25-09-2022
1    3    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.