Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông

Mục tiêu nhằm phân tích thực trạng cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân huyện Tuy Đức. Đánh giá những thành tựu, những tồn tại, hạn chế và tìm ra những nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; trên cơ sở đó và căn cứ tình hình thực tế của địa phương xây dựng những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cải cách thử tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒ BÁ BẰNG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TUY ĐỨC, TỈNH ĐẮK NÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN THỊ HÀ ĐẮK LẮK - NĂM 2017 Công trình đƣợc hoàn thành tại : HỌC VIỆN HÀNH CHÌNH QUỐC GIA Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Hà Phản biện 1: Đinh Thị Minh Tuyết Phản biện 2 : TS. Nguyễn Văn Tuyên Luận văn đƣợc bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Địa điểm : Phòng họp số 3 – Hội trƣờng bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia – Phân viện Tây Nguyên. Số: 51 Phạm Văn Đồng – Thành phố Buôn Ma Thuật – Tỉnh Đăk Lăk Thời gian : 15 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 5 năm 2017 LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong quá trình phát triển, mỗi quốc gia tự xây dựng các chương trình, các chiến lược phát triển phù hợp nhằm phát triển kinh tế, ổn định chính trị và mang lại giá trị bền vững về mặt xã hội. Để thực hiện được các mục tiêu này, có rất nhiều giải pháp quan trọng được đề ra và một trong số những giải pháp đó là cải cách hành chính. Cải cách hành chính được thực hiện với kỳ vọng sẽ giải quyết các vấn đề như giảm thâm hụt ngân sách, những vấn đề về cơ cấu, cạnh tranh và toàn cầu hóa, những áp lực về chính trị và xã hội, sự giảm sút lòng tin của người dân vào chính phủ, đồng thời đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao đối với dịch vụ công Cải cách hành chính được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng và Nhà nước đặt ra nhằm từng bước xây dựng một nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại từ đó thúc đẩy mạnh .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    63    1    21-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.