Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục và Đào tạo tại tỉnh Vĩnh Long

Đề tài tập trung nghiên cứu lý luận và thực trạng QLNN về thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long, nhằm làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của công tác thi đua, khen thưởng trong thời kỳ đổi mới; đánh giá thực trạng công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long trong thời gian qua, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng QLNN về thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục và Đào tạo tại tỉnh Vĩnh Long trong thời gian tới. | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục và Đào tạo tại tỉnh Vĩnh Long BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA PHẠM VŨ NINH QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ THI ĐUA, KHEN THƢỞNG TRONG NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TẠI TỈNH VĨNH LONG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA PHẠM VŨ NINH QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ THI ĐUA, KHEN THƢỞNG TRONG NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TẠI TỈNH VĨNH LONG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. PHẠM QUANG HUY TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi là Phạm Vũ Ninh, học viên lớp Cao học xin cam đoan Đề tài “Quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục và Đào tạo tại tỉnh Vĩnh Long” là công trình nghiên cứu khoa học của bản thân được thực hiện trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết, nghiên cứu tình hình thực tế về công tác thi đua, khen thưởng của ngành Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long trong thời gian qua. Đồng thời, được sự hướng dẫn khoa học của Thầy, Cô hướng dẫn, các tài liệu nghiên cứu và số liệu trong luận văn là trung thực, chính xác, xuất phát từ thực tiễn công tác đang phụ trách./. Ngƣời cam đoan Phạm Vũ Ninh LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập và nghiên cứu, luận văn đã hoàn thành. Với những tình cảm trân trọng, tác giả chân thành gửi lời cảm ơn tới: Ban Giám đốc Học viện Hành chính quốc gia, Khoa sau Đại học, quý Thầy, Cô giảng viên đã giảng dạy, tạo mọi điều kiện động viên, giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu. Song song đó, còn có Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Vĩnh Long, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long đã cung cấp tài liệu, số liệu cần thiết cho luận văn hoàn thành. Ngoài ra, đồng nghiệp, gia đình, bạn bè cũng đã động viên, giúp đỡ tôi trong quá trình nghiên cứu. Đặc biệt, tôi xin bảy tỏ lòng biết .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    6    1    28-09-2022
89    4    1    28-09-2022
37    15    1    28-09-2022
9    58    1    28-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.