Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Mục tiêu của luận văn là nghiên cứu thực trạng công tác QLNN đối với người có công trên địa bàn tỉnh Kiên Giang để đưa ra những đề xuất giải pháp khắc phục những hạn chế, nhược điểm trong công tác QLNN đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh. | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA PHAN QUỐC TRUNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI NGƢỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG MÃ SỐ: 60 34 04 03 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. TRẦN TRỌNG ĐỨC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn với đề tài: “Quản lý Nhà nước đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang” là công trình nghiên cứu khoa học độc lập, do tác giả thực hiện dưới sự hướng dẫn của Trọng Đức. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Kiên Giang, ngày 21 tháng 4 năm 2017 Tác giả Phan Quốc Trung DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 1. Người có công: Người có công với cách mạng 2. HĐND: Hội đồng nhân dân 3. LĐ- TB&XH: Lao động- Thương binh và Xã hội 4. QLNN: Quản lý Nhà nước 5. UBND: Ủy ban nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG KÝ HIỆU SỐ STT ĐẦU ĐỀ CÁC BẢNG BẢNG TRANG Tổng số người có công với cách mạng tỉnh Kiên Giang và số 1 Bảng 46 lượng người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng Tình hình ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện chính sách ưu 2 Bảng 51 đãi người có công của Ủy ban nhân dân tỉnh Nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ cho tỉnh Kiên Giang qua 3 Bảng 58 các năm Nguồn kinh phí địa phương dành chi cho người có công qua 4 Bảng 59 các năm Nguồn kinh phí vận động thực hiện chính sách người có công 5 Bảng 60 qua các năm Tình hình giải quyết hồ sơ ưu đãi người có công tỉnh Kiên 6 Bảng 62 Giang 7 Bảng Số liệu điều dưỡng người có công qua các năm 64 8 Bảng Số liệu thực hiện bảo hiểm y tế người có công qua các năm 64 9 Bảng Thực hiện hỗ trợ học tập và dụng cụ chỉnh hình qua các năm 65 Kết quả hỗ trợ nhà ở cho .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.