Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn thành phố Rạch Giá

Nội dung được kết cấu thành 3 chương được trình bày như sau: Cơ sở lý luận của quản lý nhà nước về đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy; Thực trạng quản lý nhà nước về đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang; Giải pháp bảo đảm quản lý nhà nước về đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn thành phố Rạch Giá BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA QUẢNG QUỐC HUY QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ, TỈNH KIÊN GIANG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 Công trình đƣợc hoàn thành tại : HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. TRỊNH THANH HÀ Phản biện 1: . NGUYỄN THỊ THU HÀ Phản biện 2: TS. THÁI THỊ TUYẾT DUNG Luận văn đƣợc bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Địa điểm: Phòng họp số 11, Nhà A- Hội trƣờng bảo vệ luận văn thạc sĩ Học viện Hành chính Quốc gia. Số 10 -Đƣờng 3/2- Quận 10- thành phố Hồ Chí Minh Thời gian: vào hồi 15 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 7 năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn tại Thƣ viện Học viện Hành chính Quốc gia hoặc trên trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia MỤC LỤC LỜI CAM LỜI CÁM ƠNii MỤC LỤCiii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT MỞ 1. Tính cấp thiết của đề tài luận 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu4 5. Phƣơng pháp nghiên cứu4 6. Ý

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
76    54    1    04-10-2022
15    19    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.