Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn huyện Nong tỉnh Savannakhet nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Luận văn được nghiên cứu với mục tiêu nhằm xác định những căn cứ khoa học và thực tiễn góp phần kiện toàn, nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn huyện Nong tỉnh Savannakhet, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong thời kỳ mới. | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn huyện Nong tỉnh Savannakhet nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA --------------------------- SORSELANONG SIVILAY QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ GIÁO DỤC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NONG TỈNH SAVANNAKHET, NƢỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA --------------------------- SORSELANONG SIVILAY QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ GIÁO DỤC TRÊNĐỊA BÀN HUYỆN NONG TỈNH SAVANNAKHET, NƢỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. LÊ THỊ TRÚC ANH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn này là công trình nghiên cứu do cá nhân tôi thực hiện. Các tài liệu đƣợc sử dụng trong luận văn này đều đƣợc trích dẫn đầy đủ, chính xác và đƣợc ghi trong phần danh mục tài liệu tham khảo. Các số liệu khảo sát, những kết luận nghiên cứu đƣợc trình bày trong Luận văn này là trung thực và chƣa từng đƣợc công bố trên tạp chí khoa học dƣới bất cứ hình thức nào. Tôi xin chịu trách nhiệm về nghiên cứu của mình. TP. Hồ Chí Minh tháng năm 2017 SIVILAY SORSELANONG LỜI CẢM ƠN Luận văn này đƣợc thực hiện và hoàn thành nhờ sự giúp đỡ từ quý Thầy/Cô và bạn bè. Với những tình cảm chân thành, Tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến: Ban Giám Hiệu Trƣờng HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Tp. Hồ Chí Minh, các thầy/cô phòng Khoa học Công nghệ và Sau Đại học đã tạo điều kiện trong suốt quá trình tác giả nghiên cứu và hoàn thành luận văn. Tôi xin đƣơc gửi lời cảm ơn chân thành nhất dến Viện phát triển nguôn lực, HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA đã tạo điều kiện cho tôi dƣợc nghiên cứu đề tài này và đặc biệt là sự hƣớng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.