Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Đề tài tập trung giải quyết những nhiệm vụ cơ bản sau: Nghiên cứu cơ sở khoa học quản lý nhà nước về môi trường thông qua việc làm rõ khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc, mục tiêu, nội dung quản lý nhà nước về môi trường; Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang hiện nay. | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THÁI VĂN PHÚC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ MÔI TRƢỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ, TỈNH KIÊN GIANG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 Công trình đƣợc hoàn thành tại HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Hoàng Quy Phản biện 1: TS. Đào Đăng Kiên, Học viện Hành chính QG Phản biện 2: Thắng, Trƣờng CBQL NN&PTNT Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Địa điểm: Phòng họp , Nhà A- Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Số 10 -Đường 3/2- Quận 10- thành phố Hồ Chí Minh Thời gian: vào hồi 15 giờ 30 phút, ngày 7 tháng 8 năm 2017 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Ngày nay, vấn đề môi trường đang thu hút sự quan tâm của mọi quốc gia trên thế giới; bởi vì để có được cuộc sống văn minh, hiện đại, con người đã phải “trả giá” cho những hành vi thiếu ý thức bảo vệ trong khai thác và sử dụng quá mức các thành phần của môi trường tự nhiên phục vụ cho mục đích phát triển kinh tế. Hậu quả là môi trường sống bị tàn phá hết sức nặng nề đe dọa sự sống của con người. Do đó, vấn đề ô nhiễm môi trường là một thách thức lớn nhất của loài người trong thế kỷ XXI. Việt Nam là một quốc gia đang phát triển cũng không nằm ngoài thực trạng đáng báo động này. Hơn nữa, Việt Nam là một trong 5 nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Điều này đặt ra yêu cầu tăng cường quản lý nhà nước về môi trường, vì mục tiêu phát triển đất nước bền vững. Thành phố Rạch Giá là trung tâm đầu não của tỉnh Kiên Giang đang bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa với nhiều khởi sắc, đó là sự đầu tư và phát triển các đô thị, cụm

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.