Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về dịch vụ khám chữa bệnh ở bệnh viện tuyến huyện tỉnh Đắk Lắk

Mục đích nghiên cứu đề tài luận văn "Quản lý nhà nước về dịch vụ khám chữa bệnh ở bệnh viện tuyến huyện tỉnh Đắk Lắk" góp phần hoàn thiện quản lý nhà nước về dịch vụ khám chữa bệnh ở bệnh viện tuyến huyện tỉnh Đắk Lắk. | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về dịch vụ khám chữa bệnh ở bệnh viện tuyến huyện tỉnh Đắk Lắk BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÊ THẾ VƢƠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH Ở BỆNH VIỆN TUYẾN HUYỆN TỈNH ĐắK LắK LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CÔNG Đắk Lắk - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÊ THẾ VƢƠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH Ở BỆNH VIỆN TUYẾN HUYỆN TỈNH ĐắK LắK LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 Ngƣời hƣớng dẫn Khoa học: . Đinh Thị Minh Tuyết Đắk Lắk - 2017 LỜI CAM ĐOAN Học viên xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của học viên dƣới sự hƣớng dẫn của . Đinh Thị Minh Tuyết. Các thông tin, số liệu đƣợc sử dụng trong luận văn là chính xác, có trích dẫn nguồn gốc rõ ràng, trung thực. Học viên Lê Thế Vƣơng LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn Quản lý nhà nước về dịch vụ khám chữa bệnh ở bệnh viện tuyến huyện tỉnh Đắk Lắk là kết quả của sự cố gắng, nỗ lực nghiên cứu của bản thân, sự giúp đỡ, tạo điều kiện từ phía đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế tỉnh Đắk Lắk. Học viên xin cảm ơn sâu sắc tới . Đinh Thị Minh Tuyết đã tận tâm giúp đỡ tôi trong suốt quá trình xây dựng và hoàn thiện luận văn. Học viên xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, đồng nghiệp và bạn bè đã động viên, tạo điều kiện thuận lợi cho tôi thực hiện luận văn này. Học viên xin trân trọng cảm ơn! Học viên Lê Thế Vƣơng DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ CSSK Chăm sóc sức khỏe CNH-HĐH Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ĐTBD Đào tạo, bồi dƣỡng HCNN Hành chính nhà nƣớc HĐND Hội đồng nhân dân KCB Khám chữa bệnh KT-XH Kinh tế - xã hội QLNN Quản lý nhà nƣớc UBND Ủy ban nhân dân DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ BẢNG Sơ đồ . Mô hình tổ chức bệnh viện tuyến huyện Bảng . Cơ cấu nhân lực y tế tỉnh, huyện

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    6    1    03-10-2022
196    6    1    03-10-2022
33    7    1    03-10-2022
1    83    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.