Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nƣớc về an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) trên địa bàn huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

Đề tài tập trung giải quyết các nhiệm vụ chủ yếu sau: Hệ thống hóa cơ sở lý luận quản lý nhà nƣớc về an toàn vệ sinh thực phẩm. Phân tích thực trạng quản lý nhà nƣớc về an toàn vệ sinh thực phẩm của huyện Bình Chánh từ năm 2011 đến năm 2016. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nƣớc về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nƣớc về an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) trên địa bàn huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ ./. ./. HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRẦN LÊ BẢO TRÂM QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG TP. HỒ CHÍ MINH- NĂM 2017 Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: Tiến sĩ Trần Trọng Đức Phản biện 1: Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Anh. Phản biện 2: Tiến sĩ Nguyễn Văn Bảng. Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia. Địa điểm: phòng họp 210, Nhà A- Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia. Số 10, Đướng 3/2, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian: Vào lúc15 giờ 00 ngày 21 tháng 7 năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn tại Thư viện Học viện Hành chính Quốc gia hoặc trên Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Vệ sinh an toàn thực phẩm là một vấn đề vô cùng cấp thiết và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của con người. Thực phẩm vệ sinh, an toàn đóng góp to lớn trong việc cải thiện sức khỏe con người, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và chất lượng giống nòi. Mặt khác, an toàn thực phẩm không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe mà còn liên quan chặt chẽ đến năng suất, hiệu quả phát triển kinh tế, thương mại, du lịch và an sinh xã hội nhất là trong bối cảnh đất nước ta hiện nay đang bước vào thời kỳ hội nhập và quốc tế hóa. Những năm gần đây, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng, chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm ngày càng được mọi tầng lớp xã hội quan tâm. Vấn đề bảo đảm an toàn thực phẩm trong được các cấp ủy đảng, chính .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
53    6    1    30-09-2022
8    45    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.