Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Chất lượng công chức Bộ Tài nguyên và Môi trường

Mục đích nghiên cứu của luận văn là trên cơ sở hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về xây dựng và nâng cao chất lượng công chức; đánh giá thực trạng hoạt động chất lượng công chức tại Bộ Tài nguyên và Môi trường; từ đó đề xuất phương 5 hướng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức tại Bộ Tài nguyên và Môi trường | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Chất lượng công chức Bộ Tài nguyên và Môi trường BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN ĐỨC NAM CHẤT LƢỢNG CÔNG CHỨC BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI – 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN ĐỨC NAM CHẤT LƢỢNG CÔNG CHỨC BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: . LÊ THỊ VÂN HẠNH HÀ NỘI – 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan bản luận văn là công trình nghiên cứu khoa học, độc lập của tôi. Các số liệu, tài liệu, kết quả đã sử dụng trong luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng. Tác giả luận văn NGUYỄN ĐỨC NAM LỜI CẢM ƠN Trong quá trình học tập, nghiên cứu và thực hiện luận văn Thạc sỹ, tôi đã nhận đƣợc sự giúp đỡ, tạo điều kiện nhiệt tình và quý báu của nhiều cá nhân và tập thể. Trƣớc tiên, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cô giáo . Lê Thị Vân Hạnh đã tận tình hƣớng dẫn trong suốt thời gian nghiên cứu hoành thành luận văn này. Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong Khoa đào tạo Sau đại học đã tận tình giảng dạy, hƣớng dẫn truyền đạt kiến thức trong suốt quá trình học tập và thực hiện luận văn. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn bạn bè, các anh chị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng đã giúp tôi tìm kiếm tài liệu, tìm kiếm nguồn tham khảo để hoàn thành luận văn này. Mặc dù tôi đã cố gắng hoàn thiện luận văn bằng tất cả sự nhiệt tình và năng lực của mình, tuy nhiên không thể không tránh khỏi những thiếu sót hoặc có những phần nghiên cứu chƣa sâu. Rất mong nhận đƣợc sự chỉ bảo và thông cảm của Thầy cô. Tôi xin trân trọng cảm ơn ! Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Nguyễn Đức Nam DANH MỤC CÁC KÝ TỰ VIẾT TẮT TN&MT: Tài Nguyên Và Môi Trƣờng CNH-HDH Công nghiệp hóa-Hiện đại hóa MỤC LỤC LỜI CAM .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
174    49    1    10-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.