Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về hộ tịch của Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Luận văn được kết cấu gồm 3 chương được trình bày như sau: Cơ sở lý luận và pháp lý của quản lý nhà nước về hộ tịch; Thực trạng quản lý nhà nước về hộ tịch của Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2010 đến nay; Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động quản lý nhà nước về hộ tịch của Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang hiện nay. | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về hộ tịch của Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ . HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRẦN MINH CHIẾN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ HỘ TỊCH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG TP. HỒ CHI MINH – NĂM 2017 Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: . Nguyễn Quốc Sửu Phản biện1: TS. Trần Thị Diệu Oanh, Học viện HCQG Phản biện 2: . Phạm Minh Tuấn, Học viện CT KV2 Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Đia điểm: Phòng họp 210, Nhà A - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Số: 10 Đường 3 tháng 2, Quận 10, TP Hồ Chí Minh Thời gian: vào hồi 09 giờ 00, ngày 23 tháng 7 năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn tại Thư viện Học viện Hành chính Quốc gia hoặc trên trang Web Khoa sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Quản lý nhà nước về hộ tịch là một trong những hoạt động quản lý dân cư quan trọng, chủ yếu của nền hành chính, là hoạt động cốt lõi, ban đầu trong chuỗi các hoạt động quản lý dân cư của Nhà nước, là sự bảo đảm trong việc thực hiện quyền công dân, quyền con người. Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (Uỷ ban nhân dân cấp xã) là cơ quan có thẩm quyền, trách nhiệm đăng ký hầu hết các sự kiện hộ tịch cho công dân Việt Nam. Nhưng thực tế trong thời gian qua vẫn còn điểm hạn chế, nhiều xã chưa quan tâm thực hiện tốt công tác theo dõi sự biến động về dân cư, nên không nắm được tỷ lệ đăng ký khai sinh, khai tử; mức độ tuân thủ pháp luật về hộ tịch vẫn còn có tình trạng chưa bảo đảm trình tự, thủ tục khi đăng ký hộ tịch, thậm chí xác định sai thẩm quyền; loại việc đăng ký; việc bố trí công

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
169    132    2    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.