Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Nội dung chính của luận văn được kết cấu thành 3 chương được trình bày như sau: Làm rõ một số nội dung về cơ sở lý luận quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng, nội dung quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; khái quát về hệ thống cơ quan có chức năng quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng từ trung ương đến địa phương; Đánh giá tổng quan về công tác thi đua, khen thưởng qua các thời kỳ xây dựng và bảo về Tổ quốc; | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Dương BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ /. ./ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRẦN NGUYỄN THẢO NGUYÊN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ THI ĐUA, KHEN THƢỞNGTỈNH BÌNH DƢƠNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ: QUẢN LÝ CÔNG CHÍ MINH - NĂM 2017 Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: Minh Tuấn Phản biện 1: . . Phản biện 2: . . Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính quốc gia Địa điểm: Phòng họp., Nhà - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính quốc gia. Số 10, Đường 3/2, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh Thời gian: vào hồigiờthángnăm 2017 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Ngay từ khi Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, Bác Hồ đã rất quan tâm đến thi đua khen thưởng Người nói “Thi đua là yêu nước, ai yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”[10, tr. 475], và công việc hàng ngày chính là nội dung thiết thực của thi đua. Trong giai đoạn hiện nay, thi đua khen thưởng lại càng có vai trò và tác dụng đối với sự nghiệp đổi mới. Đó là động lực thúc đẩy những cá nhân, tập thể năng động, sáng tạo tìm tòi các giải pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, thúc đẩy công cuộc đổi mới phát triển. Là một công chức đang công tác tại Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bình Dương, với thực tế sinh động đang diễn ra, học viên đã chọn đề tài “Quản lý nhà nước về thi

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.