Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững đối với các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

Luận văn được nghiên cứu với mục tiêu nhằm phân tích, đánh giá thực trạng; chỉ ra những kết quả đã đạt được cùng với những hạn chế và nguyên nhân hạn chế, bài học kinh nghiệm trong hoạt động QLNN về GNBV đối với các DTTS, cụ thể là hai dân tộc Stiêng và Khmer giai đoạn từ đổi mới đến nay; luận văn sẽ đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện QLNN về GNBV đối với các DTTS trên địa bàn huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước giai đoạn 2017- 2020, tầm nhìn 2030 | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững đối với các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ----------/---------- BỘ NỘI VỤ -------/------- ----------/---------- -------/------- HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRẦN THỊ BÍCH LỆ TRẦN THỊ BÍCH LỆ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG ĐỐI VỚI CÁC QUẢNDÂN LÝ TỘC NHÀTHIỂU NƢỚC SỐ VỀ TRÊN GIẢM ĐỊA BÀNBỀN NGHÈO HUYỆN LỘC VỮNG NINH, ĐỐI VỚI TỈNH CÁC DÂN TỘC THIỂU BÌNH PHƢỚC SỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LỘC NINH, TỈNH BÌNH PHƢỚC LUẬN VĂN LUẬN VĂN THẠC THẠC SĨ SĨ QUẢN QUẢN LÝ LÝ CÔNG CÔNG Mã số: Mã số: 60 60 34 34 04 04 03 03 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN HOÀNG QUY NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN HOÀNG QUY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, kết quả luận văn được đúc kết từ thực tiễn công tác và quá trình nghiên cứu của học viên nhằm đưa ra các đề xuất, giải pháp, góp phần hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững trong đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc, miền núi, biên giới, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện thời gian qua. Luận văn được hoàn thành với sự hướng dẫn khoa học của TS. Nguyễn Hoàng Quy – Giảng viên Học viện hành chính Quốc gia. Kết quả nghiên cứu đề tài là trung thực và chưa công bố dưới bất kỳ hình thức nào trước đây. Các số liệu, tư liệu đều được trích dẫn chính xác, rõ ràng, các nhận định đánh giá trong luận văn là khách quan, khoa học dựa trên quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về công tác xóa đói, giảm nghèo. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung luận văn của mình nếu có sai sót./. Bình Phước, ngày tháng 8 năm 2017 TÁC GIẢ

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
286    130    1    29-11-2023
287    58    1    29-11-2023
29    45    1    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.