Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Đánh giá viên chức ở các bệnh viện công lập thuộc Sở Y tế Hà Nội

Luận văn phân tích thực trạng việc đánh giá viên chức chức ở các Bệnh viện công lập thuộc Sở Y tế Hà Nội từ đó chỉ ra các hạn chế trong đánh giá. Đề xuất giải pháp hoàn thiện đánh giá viên chức y tế chức ở các Bệnh viện công lập thuộc Sở Y tế Hà Nội nói riêng và trong ngành y tế nói chung từ đó sử dụng làm tài liệu cho học tập, nghiên cứu vấn đề đánh giá viên chức khác. | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Đánh giá viên chức ở các bệnh viện công lập thuộc Sở Y tế Hà Nội BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ --------/-------- -----/----- HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA PHẠM NGỌC BÍCH ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC Ở CÁC BỆNH VIỆN CÔNG LẬP THUỘC SỞ Y TẾ HÀ NỘI Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI – 2017 Luận văn được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: NGƢỜI HƢỚNG DẪN: . VŨ THANH SƠN Phản biện 1: Phản biện 2: Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn, Học viện Hành chính Quốc gia Địa điểm: Phòng họp tầng Hội trường bảo vệ Luận văn Thạc sĩ Học viện Hành chính Quốc gia Số: 77, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Thời gian: vào hồi h ngày tháng năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn tại thư viện Học viện Hành chính Quốc gia hoặc trên trang Web của Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Chủ tịch Hồ Chí Minh đ kh ng định cán bộ là gốc của mọi c ng việc , giải quyết vấn đề cán bộ chính là thực hiện các khâu trong c ng tác cán bộ. C ng tác cán bộ bao gồm nhiều khâu, từ tuyển chọn, nhận xét, đánh giá cán bộ đến quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ. Trong công tác quản lý viên chức nói chung và quản lý viên chức trong lĩnh vực y tế nói riêng còn có một số hạn chế và bất cập. Vị trí của viên chức ở các bệnh viện c ng lập còn chưa được xác định cụ thể, rõ ràng. Chưa có sự phận định cụ thể giữa hoạt động của c ng chức và viên chức. Việc đánh giá, phân loại viên chức tại các bệnh viện c ng lập còn chưa đảm bảo khoa học, khách quan từ đó dẫn đến chất lượng viên chức chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế. Từ yêu cầu khách quan và thực trạng trên việc chọn và nghiên cứu đề tài: “Đánh giá viên chức ở các bệnh viện công

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.