Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực giáo viên THCS trên địa bàn huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Mục đích nghiên cứu của luận văn là: hệ thống hóa lý luận và thực tiễn QLNN về phát triển NNL giáo viên; vận dụng vào nghiên cứu thực trạng QLNN về phát triển NNL giáo viên THCS trên địa bàn huyện Hoa Lƣ, tỉnh Ninh Bình; từ đó đề xuất các giải pháp QLNN nhằm tiếp tục hoàn thiện quản lý nhà nước về phát triển NNL giáo viên THCS trên địa bàn huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực giáo viên THCS trên địa bàn huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA PHẠM THU QUỲNH QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HOA LƢ, TỈNH NINH BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI – 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA PHẠM THU QUỲNH QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HOA LƢ, TỈNH NINH BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: . HOÀNG VĂN CHỨC HÀ NỘI – 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn này là công trình nghiên cứu của cá nhân tôi. Tất cả các số liệu và kết luận nghiên cứu trong luận văn là trung thực và chƣa từng đƣợc công bố dƣới bất kỳ hình thức nào. Tôi xin chịu trách nhiệm về nghiên cứu của mình. Tác giả Phạm Thu Quỳnh LỜI CẢM ƠN Trong quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn Quản lý công tại Học viện Hành chính Quốc gia, em luôn nhận đƣợc sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của các Thầy, Cô trong Học viện. Các Thầy, Cô đã truyền thụ kiến thức, niềm đam mê nghiên cứu khoa học và tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp đỡ em trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu tại Học viện. Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và lời cảm ơn chân thành nhất đến các Thầy, Cô; ngƣời hƣớng dẫn khoa học . Hoàng Văn Chức đã tận tình giúp đỡ em trong suốt quá trình nghiên cứu để hoàn thành Luận văn này. Xin chân trọng cảm ơn Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình, Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoa Lƣ, cán bộ quản lý và giáo viên các trƣờng THCS trên địa bàn huyện Hoa Lƣ đã nhiệt tình, tạo điều kiện tốt nhất cho tác giả hoàn thành Luận văn này. Trân trọng cảm ơn các bạn học viên lớp .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    53    1    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.