Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực giáo viên THCS trên địa bàn huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Luận văn nghiên cứu tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn hoạt động QLNN về phát triển NNL giáo viên THCS; áp dụng nghiên cứu thực trạng QLNN về phát triển NNL giáo viên THCS trên địa bàn huyện Hoa Lư, tỉnh 10 Ninh Bình. | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực giáo viên THCS trên địa bàn huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ --------/-------- -----/----- HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA PHẠM THU QUỲNH QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HOA LƢ, TỈNH NINH BÌNH Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI – 2017 Luận văn đƣợc hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: NGƢỜI HƢỚNG DẪN: . HOÀNG VĂN CHỨC Phản biện 1: Phản biện 2: Luận văn đƣợc bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn, Học viện Hành chính Quốc gia Địa điểm: Phòng họp tầng Hội trƣờng bảo vệ Luận văn Thạc sĩ Học viện Hành chính Quốc gia Số: 77, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Thời gian: vào hồi h ngày tháng năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn tại thƣ viện Học viện Hành chính Quốc gia hoặc trên trang Web của Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài luận văn: Sự nghiệp đổi mới đất nƣớc do Đảng và Nhà nƣớc phát động từ những năm 80 của thế kỷ XX đã đạt đƣợc những thành tựu quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực. Trong bối cảnh đó, nguồn lực con ngƣời đƣợc coi là trung tâm của chiến lƣợc phát triển, đồng thời là chủ thể phát triển. Trong Chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã khẳng định: “Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, là một đột phá chiến lược, là yếu tố quyết định đẩy mạnh phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và là lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất, đảm bảo cho phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững”. Muốn đạt đƣợc mục tiêu phát triển, tất yếu cần đến vai trò rất lớn của ngành giáo dục cũng nhƣ vấn đề QLNN về phát triển NNL ngành

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.