Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Tiếp công dân trong điều kiện xây dựng nền hành chính phục vụ - Từ thực tiễn tỉnh Vĩnh Phúc

Mục đích nghiên cứu của luận văn: Xây dựng cơ sở lý luận về tiếp công dân của các cơ quan nhà nước; làm rõ thực trạng tiếp công dân của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; từ đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, hướng tới mục tiêu xây dựng một nền hành chính phục vụ. | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Tiếp công dân trong điều kiện xây dựng nền hành chính phục vụ - Từ thực tiễn tỉnh Vĩnh Phúc BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA PHAN THỊ LÝ TIẾP CÔNG DÂN TRONG ĐIỀU KIỆN XÂY DỰNG NỀN HÀNH CHÍNH PHỤC VỤ - TỪ THỰC TIỄN TỈNH VĨNH PHÚC LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI – 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA PHAN THỊ LÝ TIẾP CÔNG DÂN TRONG ĐIỀU KIỆN XÂY DỰNG NỀN HÀNH CHÍNH PHỤC VỤ - TỪ THỰC TIỄN TỈNH VĨNH PHÚC LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. ĐINH VĂN MINH HÀ NỘI – 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình do tôi tự nghiên cứu. Các số liệu, kết quả trong Luận văn là trung thực và chưa được công bố trong bất cứ công trình nào khác. TÁC GIẢ LUẬN VĂN Phan Thị Lý LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành chƣơng trình cao học và thực hiện thành công Luận văn này, tôi đã nhận đƣợc sự quan tâm, giảng dạy, tạo điều kiện giúp đỡ, góp ý của các thầy, cô giáo Khoa Sau đạu học, Học Viện Hành chính Quốc gia và các thầy, cô giáo trực tiếp giảng dạy, hƣớng dẫn. Trƣớc hết, tôi xin gửi lời cảm ơn đến Ban Giám đốc Học viện, Khoa Sau Đại học và các thầy, cô giáo trực tiếp giảng dạy trong suốt thời gian tôi học tập tại học viện. Đặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến TS. Đinh Văn Minh – Viện trƣởng Viện Khoa học Thanh tra – Thanh tra Chính phủ đã dành nhiều thời gian và tâm huyết hƣớng dẫn nghiên cứu, giúp tôi hoàn thành Luận văn này. Đồng thời, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc: Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Cục thống kê và UBND các huyện, thành phố, thị xã đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho tôi đƣợc khảo sát, nghiên cứu, tổng hợp dữ liệu để thực hiện Luận văn này. Vĩnh Phúc, ngày tháng năm 2017 Tác giả Phan Thị Lý DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT -

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.