Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Mục đích cơ bản của luận văn này là nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn về quản lý nhà nước về báo chí để phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về báo chí trong những năm qua trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, góp phần đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn tỉnh Kiên Giang trong thời gian tới. | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn tỉnh Kiên Giang BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRẦN THỊ THỦY QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ BÁO CHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRẦN THỊ THỦY QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ BÁO CHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số : 60. 34. 04. 03 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. Trần Trọng Đức CHÍ MINH – NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Luận văn “Quản lý nhà nƣớc về báo chí trên địa bàn tỉnh Kiên Giang”. Luận văn đƣợc sử dụng từ nhiều tài liệu khác nhau, do đƣợc thu thập từ thực tế của địa phƣơng. Tôi xin cam đoan: - Các số liệu nghiên cứu nêu trong luận văn là trung thực, đảm bảo tính khách quan. Tài liệu tham khảo sử dụng trong luận văn đếu có chú thích nguồn gốc, trích dẫn rõ ràng. - Việc thực hiện luận văn nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, không vụ lợi hoặc làm sai lệch thông tin, ảnh hƣởng đến đƣờng lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nƣớc. - Luận văn không làm ảnh hƣởng đến uy tín của bất cứ nhà nghiên cứu nào có liên quan đến đề tài luận văn. Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 7 năm 2017 Tác giả luận văn Trần Thị Thủy LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành chƣơng trình cao học và viết luận văn về “Quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn tỉnh Kiên Giang”, tôi đã nhận đƣợc sự giúp đỡ, giảng dạy nhiệt tình của quý thầy, cô Học viện hành chính Quốc gia. Trƣớc hết, tôi xin ch n thành cám ơn đến quý thầy, cô Học viện Hành chính Quốc gia, đã tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ tôi trong quá trình học tập. Đặc biệt xin cám ơn Thầy Trọng Đức Học viện hành chính Quốc gia đã dành nhiều thời gian hƣớng dẫn, nghiên cứu và giúp tôi hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Tôi xin cám ơn Sở Thông tin và .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.