Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Đánh giá công chức cấp xã ở huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang

Để thực hiện được mục đích nêu trên, luận văn có nhiệm vụ: Hệ thống hoá cơ sở lý luận về đánh giá công chức cấp xã; Phân tích thực trạng đánh giá công chức cấp xã ở huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang hiện nay, từ đó chỉ ra những kết quả, hạn chế và nguyên nhân của những kết quả, hạn chế đó. | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Đánh giá công chức cấp xã ở huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRẦN TRUNG LẬP ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC CẤP XÃ Ở HUYỆN AN MINH, TỈNH KIÊN GIANG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 0 Luận văn được hoàn thành tại HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn: TS. Hoàng Mai Phản biện 1: Thị Thu Hà Phản biện 2: TS. Nghiêm Kỳ Hồng Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia. Địa điểm: phòng 211, nhà A, Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ ,Học viện Hành chính Quốc gia cơ sở TP. Hồ Chí Minh. Số 10- đường 3/2 Quận 10 TP. Hồ Chí Minh. Thời gian: lúc 13 giờ 30 Tháng 07năm 2017. Có thể tìm hiểu luận văn tại Thư viện Học viện Hành chính Quốc gia hoặc trên trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia 1 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Cán bộ, công chức luôn luôn có vai trò cực kỳ quan trọng, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền, đoàn thể với nhân dân; thực hiện hoạt động quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương theo thẩm quyền được phân cấp, đảm bảo cho các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, được triển khai thực hiện trong cuộc sống. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Công tác đánh giá chưa phản ánh đúng năng lực, trình độ công chức chưa có được một cơ chế đánh giá công chức để tạo được động lực, khuyến khích người lao động làm việc có hiệu quả. Do đó, việc đánh giá công chức cấp xã ở huyện An Minh là cấp thiết. Chính vì vậy, tôi chọn đề tài “Đánh giá công chức cấp xã ở huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang” để làm luận văn Thạc sĩ chuyên ngành quản lý công. 2. Tình hình nghiên cứu của đề tài - Đề tài khoa học cấp cơ sở “Mô hình quản

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
25    5    1    04-10-2022
28    22    1    04-10-2022
34    6    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.