Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về công tác thanh niên tỉnh Hòa Bình

Luận văn đưa ra một số giải pháp cụ thể góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm tổ chức hoạt động thực tiễn của các cơ quan Đảng và Nhà nước trong công tác thanh niên cũng như việc chỉ đạo quản lý nhà nước về công tác thanh niên tại tỉnh Hòa Bình. | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về công tác thanh niên tỉnh Hòa Bình BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / ./. HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Đặng Đình Thanh ĐỀ TÀI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC THANH NIÊN TỈNH HÒA BÌNH LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG MÃ SỐ: 60340403 Hà Nội, tháng 7/2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / ./. HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TÁC GIẢ LUẬN VĂN Đặng Đình Thanh ĐỀ TÀI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC THANH NIÊN TỈNH HÒA BÌNH LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG MÃ SỐ: 60340403 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Nguyễn Bá Chiến Hà Nội, tháng 7/2017 LỜI CAM ĐOAN nghiên ừ ự ễ á k ả số ệ ừ á bá á ề á q ả ý ớ ề á ỉ Hò B ự ệ d ớ sự ớ dẫ k ọ N yễ Bá C ế Cá kế q ả ự ừ bố b k k á ố ệ ệ k ả q y á b y s Họ ệ H ố HỌC VIÊN Đặng Đình Thanh LỜI CẢM ƠN Trong t ọ Họ ệ H q ố và q á bả â ã sự ả d y quý t ầy cô giáo. Quá trình ự ệ ề ố ệ , ũ ã sự ớ dẫ ỡ ề ầy á á á â ơ ị Tôi xin trân t ọ bế ơ ế : - Lã q ý t ầy cô Họ ệ H q ốc gia. - Đặ b ệ PG N yễ Bá C ế yề H ệ ở Đ ọ Nộ ụ ả ã ớ dẫ s ố - â ọ á ơ Vụ á Bộ Nộ ụ ở Nộ ụ Ban ụ Tỉ Đ á ở Ban, ngành ỉ Hòa Bình, UBND á yệ ố ộ ỉ Hòa Bình ã ỡ q á á ũ ã số ệ ề kệ ỡ á k ả sá ể ự ễ ề á ỉ Hò B ó ầ ớ kế q ả ự ệ - â ọ á ơ á ơ ị ã á ù á ệ ã ề kệ sẻ ù s ố gian tôi ọ ự ệ ố ệ y â ọ á ơ HỌC VIÊN Đặng Đình Thanh MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Chương 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC THANH NIÊN 10 . Khái quát chung của quản lý nhà nước về công tác thanh niên 10 . Khái niệm thanh niên và công tác thanh niên .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
73    92    3    10-12-2023
336    43    1    10-12-2023
87    109    3    10-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.