Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Năng lực cán bộ Ủy ban nhân dân cấp xã, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang

Kết cấu của luận văn gồm 3 chương được trình bày như sau: Một số vấn đề lý luận về năng lực cán bộ Ủy ban nhân dân cấp xã; Thực trạng năng lực và những vấn đề đặt ra đối với cán bộ Ủy ban nhân dân cấp xã, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang; Phương hướng và một số giải pháp nâng cao năng lực cán bộ Ủy ban nhân dân cấp xã, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang trong thời gian tới. | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Năng lực cán bộ Ủy ban nhân dân cấp xã, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA ĐẶNG KIM OANH NĂNG LỰC CÁN BỘ ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ, HUYỆN U MINH THƢỢNG, TỈNH KIÊN GIANG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: . Lƣu Kiếm Thanh Phản biện 1: TS. Hoàng Mai Phản biện 2: . Vƣơng Đức Hoàng Quân Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia. Địa điểm: Phòng họp 210, Nhà A, Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ Học viện Hành chính Quốc gia. Số 10, đường 3/2, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh Thời gian: Vào lúc 8 giờ sáng, ngày 19 tháng 7 năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn tại: Thư viện Học viện Hành chính Quốc gia hoặc trên trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Chính quyền cấp xã là cầu nối trực tiếp với dân, là nơi tổ chức, vận động nhân dân thực hiện đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, khai thác mọi tiềm năng ở địa phương để phát triển kinh tế- xã hội, tổ chức cuộc sống của cộng đồng dân cư. Song theo đó đội ngũ cán bộ Uỷ ban nhân dân xã chính là những người được giao nhiệm vụ và quyền hạn trực tiếp quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ về mặt nhà nước ở địa phương; là những người trực tiếp cụ thể hóa các chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, là những người thường xuyên gần gũi, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, trực tiếp giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện U Minh Thượng lần thứ III cũng đã chỉ rõ một trong những nhiệm vụ trong tâm của nhiệm kỳ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
59    358    3    29-11-2023
14    56    1    29-11-2023
26    48    2    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.