Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn tinh Kiên Giang

Đề tài luận văn “Quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kiên Giang” chính là sự kế thừa và phát triển công tác quản lý đào tạo nghề theo hướng phù hợp với địa bàn tỉnh Kiên Giang, không trùng lặp với bất cứ công trình nghiên cứu khoa học nào trước đó trong lĩnh vực này. | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn tinh Kiên Giang BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA DANH NGỌC BÌNH QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO NGƢỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 43 04 03 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC:TS. NGUYỄN THỊ HƢỜNG TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu được nêu trong Luận văn là trung thực, có nguồn tài liệu tham khảo rõ ràng, khách quan. Luận văn có sử dụng tài liệu tham khảo, thông tin được đăng tải trên các ấn phẩm, tạp chí, các trang Website theo danh mục tài liệu tham khảo. Tác giả luận văn Danh Ngọc Bình MỤC LỤC MỞ ĐẦU Trang 1. Tính cấp thiết của đề tài 01 2. Tình hình nghiên cứu đề tài 03 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 05 Mục đích nghiên cứu 05 . Nhiệm vụ nghiên cứu 06 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 06 Đối tượng nghiên cứu 06 Phạm vi nghiên cứu 06 5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của luận văn 06 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn 07 7. Kết cấu của luận văn 07 Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ 08 ĐÀO TẠO NGHỀ CHO NGƢỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ . Một số vấn đề chung về đào tạo nghề cho người dân tộc 08 thiểu số Khái lược về dân tộc thiểu số 08 . Khái niệm về người dân tộc thiểu số 08 . Đặc điểm người dân tộc thiểu số 09 . Khái niệm đào tạo nghề cho người dân tộc thiểu số 10 . Khái niệm về đào tạo nghề 10 . Khái niệm đào tạo nghề cho người dân tộc thiểu số 11 . Đặc điểm đào tạo nghề cho người dân tộc thiểu số 12 . Ý nghĩa và vai trò của đào tạo nghề cho người dân tộc 13 thiểu số . Ý nghĩa của đào tạo nghề cho người dân tộc thiểu số 13 . Vai trò đào tạo nghề cho người dân tộc thiểu .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
23    431    1    10-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.